Show simple item record

dc.contributor.authorMusotsi, Eliud Teyie
dc.date.accessioned2018-09-17T07:34:09Z
dc.date.available2018-09-17T07:34:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/18587
dc.description.abstractUtafiti huu ulichunguza mchango wa vipengele vya kigrafolojia katika uchapaji wa riwaya ya Mkamandume ya Said A. Mohamed. Uliviangazia vipengele hivyo kwa kutathmini jinsi vilivyotumika na athari kwa msomaji wa riwaya teule na utanzu wa riwaya kwa jumla. Utafiti uliongozwa na nadharia ya kimtindo iliyoasisiwa na Baally (1909) na kuenezwa na Jakobson (1958) na Halliday (1971) na kisha kuelezewa na akina Leech na Short (1981). Aidha, mitazamo ya Leech na Short (1981) ilizingatiwa zaidi. Kulingana nao, mojawapo ya dhana ya kimtindo inahusu matumizi ya vipengele vya kigrafolojia kama vile viakifishi, herufi kubwa, tahajia, mlazo na hata kugawika kwa maandishi kwa aya kadha miongoni mwa vipengele vingine vya kiisimu. Kiupeo, utafiti huu ulijikita katika riwaya ya Mkamandume, na ulishughulikia vipengele hivyo vya kigrafolojia riwayani. Utafiti ulifanyiwa maktabani ambamo nilisoma kwa kina vitabu mbalimbali kuhusu mada na nadharia ya kimtindo. Data iliyokusanywa, ilichanganuliwa kulingana na malengo ya utafiti pamoja na msingi wa nadharia ya kimtindo. Data hiyo iliwasilishwa kwa njia ya kimaelezo. Ripoti ya utafiti ilipangwa katika sura tano. Sura ya kwanza ilijumulisha utangulizi ambamo usuli wa mada ya utafiti, suala, maswali ya utafiti, malengo, sababu za kuchagua mada, upeo na mipaka, yaliyoandikwa kuhusu mada, msingi wa nadharia, pamoja na mbinu za utafiti zilirejelewa. Sura ya pili iliangazia riwaya ya kisasa katika miktadha ya Kimagharibi na Uswahilini. Sura ya tatu iliihakiki riwaya ya Mkamandume huku vipengele vya kigrafolojia; viakifishi vilivyotumika na mwandishi vikijadiliwa. Katika sura ya nne tulijadili vipengele vingine vya kigrafolojia visivyokuwa viakifishi ambavyo mwandishi alivitumia katika ujenzi wa riwaya huku athari yavyo ikichanganuliwa. Sura ya tano ilijumulisha ufupisho wa yaliyotangulia. Utafiti huu ulilenga kuwanufaisha wanafunzi, wasomaji, wahakiki na wandishi wa riwaya kwa ujumla.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKenyatta Universityen_US
dc.titleGrafolojia katika uchapaji wa riwaya ya mkamandumeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record